NuGet Package Microsoft ASP.NET MVC — zasoby dla języka polskiego

Ten pakiet zawiera zestawy satelickie dla języka polskiego dotyczące platformy ASP.NET MVC.

Info

Version: 5.2.7
Author(s): Microsoft
Last Update: Thursday, November 29, 2018
.NET Fiddle: Create the first Fiddle
Project Url: https://www.asp.net/mvc
NuGet Url: https://www.nuget.org/packages/Microsoft.AspNet.Mvc.pl


Install
Install-Package Microsoft.AspNet.Mvc.pl
dotnet add package Microsoft.AspNet.Mvc.pl
paket add Microsoft.AspNet.Mvc.pl
Microsoft.AspNet.Mvc.pl Download (Unzip the "nupkg" after downloading)TagsSTATS

must-have-score

avg-downloads-per-day

11

days-since-last-release

927