Top 20 NuGet ictmost Packages

Chứa các hàm sử dụng tại các file Startup.cs ở các dịch vụ
Thư viện message queue sử dụng Azure Service Bus
Thư viện message queue với RabbitMQ
Chứa các abstract class phục vụ cho viết EventBus giao tiếp giữa các dịch vụ
Chứa các hàm dùng chung sử dụng trong các dịch vụ khác
Project chứa các thư viện làm việc với cache và redis
Package tổng hợp tất cả các package shared (Để hỗ trợ install 1 lần duy nhất cho các dịch vụ)
Chứa các khai báo interface, abstract class cho các project khác sử dụng lại